ToD Roster‎ > ‎

ToD Roster for the month of November 2014

posted Nov 4, 2014, 10:32 PM by shanti Ram pakwal

ToD Roster for the month of November 2014

Date

Day

Teacher on Duty

Report No.

1-Nov-14

Saturday

Sonam Phuntsho

2014/219

2-Nov-14

Sunday

Tenzin Yeshi (Warden)

 

3-Nov-14

Monday

Tandin Zangmo

2014/220

4-Nov-14

Tuesday

Ugyen Dorji

2014/221

5-Nov-14

Wednesday

Alagesan

2014/222

6-Nov-14

Thursday

Dechen Pelden

2014/223

7-Nov-14

Friday

Dorji Samdrup (Lop)

2014/224

8-Nov-14

Saturday

Tshering Tshedar

2014/225

9-Nov-14

Sunday

Wangmo (Matron)

 

10-Nov-14

Monday

Dorji Samdup (IT)

2014/226

11-Nov-14

Tuesday

Kelzang Dorji

2014/227

12-Nov-14

Wednesday

Kelzang Yangchen

2014/228

13-Nov-14

Thursday

Kelzang Tashi

2014/229

14-Nov-14

Friday

Norbu Lama

2014/230

15-Nov-14

Saturday

Phuba

2014/231

16-Nov-14

Sunday

Tenzin Yeshi (Warden)

 

17-Nov-14

Monday

Leki Tshering (VP)

2014/232

18-Nov-14

Tuesday

Shanti Ram Pakwal

2014/233

19-Nov-14

Wednesday

Sherab Dorji

2014/234

20-Nov-14

Thursday

Sonam Leki

2014/235

21-Nov-14

Friday

Sonam Phuntsho

2014/236

22-Nov-14

Saturday

Tandin Zangmo

2014/237

23-Nov-14

Sunday

Wangmo (Matron)

 

24-Nov-14

Monday

Tshering Tshedar

2014/238

25-Nov-14

Tuesday

Ugyen Dorji

2014/239

26-Nov-14

Wednesday

Alagesan

2014/240

27-Nov-14

Thursday

Dechen Pelden

2014/241

28-Nov-14

Friday

Dorji Samdrup (Lop)

2014/242

29-Nov-14

Saturday

Dorji Samdup (IT)

2014/243

30-Nov-14

Sunday

Tenzin Yeshi (Warden)

 

Comments